Actualités  >  Aanwezigheidsregel voor CRA’s is voortaan afgeschaft

Cette page contient un article indisponible dans votre langue


Aanwezigheidsregel voor CRA’s is voortaan afgeschaft

BRUSSEL 13/01 - Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke stapt af van het principe dat een coördinerend en raadgevend arts (CRA) minstens 75% van zijn prestaties moet uitvoeren binnen de muren van het woonzorgcentrum. Het schrappen van de 75%-regel is een belangrijke realisatie.

De voorwaarde dat de CRA voor een groot deel van zijn prestaties aanwezig moet zijn in de gebouwen van een woonzorgcentrum wordt dan toch geschrapt. Dat bevestigde de adviseur ouderenzorg op het kabinet van minister Beke in antwoord op een brief die het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) begin januari naar de minister stuurde.

BVAS en haar Vlaamse afdeling (VAS) hebben van meet af aan gewezen op het gebrek aan draagvlak voor de regel dat een CRA minstens 75% van zijn prestaties in het WZC moet uitvoeren. CRA's ervaren die voorwaarde als betuttelend, niet haalbaar en onnodig.

Maar in enkele recente besluiten van de Vlaamse regering over de toekenning van een subsidie voor de bezoldiging van de CRA's als compensatie voor hun inzet in de Covidcrisis, is de 75%-regel blijven staan. Na protest van het VAS bevestigt het kabinet Beke nu dat de regel "in de structurele verankering van de financiering van de CRA" toch wordt geschrapt. 
 
De BVAS en het VAS hebben gepleit voor een correcte financiering van de buitengewone inzet van CRA's in de Covid-19-crisis en zijn dan ook erkentelijk voor de extra - vooralsnog tijdelijke - financieringsmaatregel van de Vlaamse overheid.

Het kabinet Beke kondigt nu aan een plan van aanpak uit te werken voor de financiering en het statuut van de CRA. Het Vlaams Artsensyndicaat, dat een belangrijk deel van de huisartsen en CRA's vertegenwoordigt, biedt haar expertise aan en rekent erop om bij het verdere overleg mee aan tafel te zitten.
 
Aanpassing van een artikel dat door BVAS en VAS gepubliceerd werd. 

• BAS, VAS

Pour des raisons de sécurité, votre navigateur n'est pas compatible avec notre site

Nous vous conseillons l'utilisation d'un des navigateurs suivants: