Congres  >   ESMO and Breast Cancer 2022  >  Gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker. Hormoonreceptoren correleren met de progressievrije overleving

Gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker. Hormoonreceptoren correleren met de progressievrije overleving

De PADA-1-stude is een fase III-studie die mutaties van het ESR1-gen heeft opgespoord bij patiënten met een gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker die een eerstelijnstherapie kregen met een combinatie van palbociclib en letrozol. In geval van een tumor met een ESR1-mutatie mocht worden overgeschakeld op een combinatie van palbociclib en fulvestrant, die een betere progressievrije overleving gaf. Correleert de PFS met de expressie van hormoonreceptoren?

In de PADA-1-studie werd gezocht naar mutaties van het ESR1-gen bij patiënten met een gemetastaseerde HR+ borstkanker die een eerstelijnstherapie kregen met palbociclib en letrozol. Als een mutatie werd gedetecteerd, mocht de aromataseremmer worden vervangen door fulvestrant, dat niet gevoelig is voor resistentie door een ESR1-mutatie. Op het laatste SABCS zijn de eerste resultaten gepresenteerd: mediane progressievrije overleving (PFS) 11,9 maanden met fulvestrant + palbociclib en 5,7 maanden met een aromataseremmer + palbociclib (HR 0,61, p = 0,005).

Bij een aanvullende explorerende analyse werd onderzocht of een sterke expressie van oestrogeen- en progesteronreceptoren correleert met een betere progressievrije overleving. De vorsers hebben ook de Allred-score berekend, wetende dat een klein aantal tumoren (20%) met een Allred-score van 2 of 3 reageert op een hormoontherapie. Bij tumoren met een score van 4-6 is dat 50% en bij tumoren met een score van 7-8 80%.

 

Een sterke expressie correleert met een betere PFS

73% van de patiënten (mediane leeftijd: 61 jaar, 25% in de premenopauze, 54% met metastasen) had een ER+ (≥ 10%) PR+ (≥ 10%) tumor, 26% een ER+ PR- tumor, 0,6% een ER+ tumor waarvan de expressie van PR niet bekend was, 0,2% een ER- PR+ borsttumor en in 0,2% van de gevallen was de expressie van hormoonreceptoren niet bekend. De gemiddelde Allred-scores waren 7,5 (ER) en 5,3 (PR). Er is een duidelijke correlatie vastgesteld tussen de mate van expressie van oestrogeen- en progesteronreceptoren en de mediane progressievrije overleving: 16,6 maanden indien ER ≤ 50%, 22,9 maanden indien ER 51-80% en 30,3 maanden indien ER > 80%. Eenzelfde tendens wat de expressie van PR betreft: respectievelijk 21,1, 26,6 en 42,6 maanden. Een Allred-score van 8 correleerde met een betere overleving dan een score van 0-6. Bij multivariate analyse was de expressie van PR de belangrijkste voorspeller van de progressievrije overleving naast de leeftijd en afwezigheid van viscerale metastasen. 

 

 

ESR1-mutatie, een veelbelovende marker

De studie wijst dus op een correlatie tussen de expressie van ER en PR en de progressievrije overleving en bevestigt de waarde van een behandeling met palbociclib, een CDK4/6-remmer, + een aromataseremmer: mediane progressievrije overleving 16,6 maanden indien een ER-expressie < 50%. Een zwak punt van de studie is dat de oestrogeen- en progesteronreceptoren plaatselijk zijn bepaald zonder centrale controle en op de primaire tumor. Het zou interessant kunnen zijn na te gaan of de expressie van ER/PR correleert met het optreden van mutaties van het ESR1-gen. 

 

Referentie:

1.de la Motte Rouge T, et al. ESMO Breast Cancer 2022;#167MO

 

Dr Claude Biéva - Belangenconflicten: geen •

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: