Algemene voorwaarden voor het gebruik van de MediQuality website

Doelstelling

MediQuality is een online dienst met als doel de gemeenschap van gezondheidsprofessionals in België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk socio-professionele en medische informatie te verstrekken evenals een geheel van instrumenten en diensten van nut voor het uitoefenen van beroep.

Toegang tot de website

Deze website is exclusief voorbehouden voor gezondheidsbeoefenaars en is onderworpen aan het gebruik van een e-mailadres en een wachtoord ter identificatie.

Door uw bezoek aan deze website aanvaardt u onderhavige algemene voorwaarden, die een overeenkomst vormen tussen u en MediQuality.

Wij behouden ons het recht voor de bepalingen van deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen. Om u toe te laten eventuele wijzigingen na te trekken, vermelden wij telkens de datum en referentie van de jongste update van deze overeenkomst. Eventuele wijzigingen treden pas in voege vanaf hun publicatie op de website. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, volstaat het dat u de website onmiddellijk verlaat en ons meldt dat u afziet van het gebruik van uw account door een email te sturen naar onze contactpagina.

Toegangscodes

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw toegangscodes (e-mailadres en wachtwoord), die strikt persoonlijk zijn. Het gebruik van een pseudoniem is niet toegelaten. Indien u vaststelt of vermoedt dat zij door een derde gekend zijn, dient u ons dit onmiddellijk te melden (onze contactpagina). Wij zorgen dan binnen een redelijke termijn voor de desactivering van uw account en bezorgen u nieuwe toegangscodes. Wij dragen vervolgens geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw toegangscodes door een derde.

Toegankelijkheid van de site

Wij doen al het mogelijke om de website 24 uur op 24 toegankelijk te houden, behoudens geprogrammeerde onderbrekingen. Evenwel kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een gebeurlijke dienstonderbreking, zelfs als deze tot verlies van gegevens zou leiden.

Controle van de informatie

De op deze site voorgestelde informatie is bestemd voor gezondheidsbeoefenaars. Deze informatie heeft als enig doel u te helpen bij de uitoefening van uw beroep maar kan in geen geval uw eigen oordeel noch uw relaties met uw patiënten vervangen.

De informatie verstrekt op deze website, en meer bepaald de medische informatie, verwijst naar de betreffende bron. Onze belangrijkste informatiebronnen zijn: Reuters Health Medical Professional News, persagentschappen (Belga, AFP, DPA, AP…), officiële Belgische and internationale bronnen (KCE, CBIP/BCFI, CSS/HGR, INAMI/RIZIV, FNRS, CNRS, INSERM, CEBAM…).

De datum en de bronvermelding van de verstrekte gegevens op de website zal u medegedeeld worden, en waar mogelijk zal een hyperlink u naar deze bron doorverbinden. U dient zich daarbij te onderwerpen aan de aansprakelijkheidsregels toepasselijk op de websites waarnaar u doorverbonden wordt, waarbij u afziet van ieder geding of beroep tegen ons.

Alle informatie op deze site wordt met de grootste zorg voorbereid, en maakt het voorwerp uit van een verificatie door onze journalisten voor publicatie. Het komt u echter toe zelf deze informatie te evalueren waarvan wij u de juistheid niet absoluut kunnen waarborgen. Wij manen u dus aan tot de voorzichtigheid die vereist is bij de uitoefening van uw beroep en bij het gebruik van de informatie die op deze website verstrekt wordt.

Indien een verstrekte informatie u onjuist of onvolledig lijkt, staat het u vrij dit op de website te melden (bijvoorbeeld door het posten van een reactie), of door onze redactie te contacteren:

Verantwoordelijken voor de medische informatie

Dr. Eric Mertens

Medisch Directeur
Arts - Medisch journalist
Verantwoordelijke voor de socio-professionele actualiteit (Luxemburg)
Verantwoordlijke Topic Centers

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever is: Pierre de Nayer, CEO, Medscape BeNeLux , Rue Emile Francqui 5, B-1435 Mont-Saint-Guibert.

Reclame

Deze site wordt gefinancierd door middel van reclamecampagnes onder de vorm van banners. Deze worden voorafgegaan door de vermelding « Reclame ». Bovendien kunnen bepaalde delen van de site gewijd zijn aan inhoud van derden. In voorkomend geval zijn deze delen duidelijk als dusdanig onderscheiden. Onze redactie is vrij en onafhankelijk van elke commerciële invloed.

Externe links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, informatie, producten en diensten die aangeboden worden op websites van derden die bereikbaar zijn via een hyperlink vermeld op onze website.

Intellectuele rechten

De verspreiding en reproductie van op de MediQuality website beschikbare informatie, teksten en beelden is verboden. Deze zijn immers bestemd voor een strikt persoonlijk gebruik door de houder van de toegangscodes. Wij herinneren er u aan dat u gehouden bent tot het eerbiedigen van de wetgeving ter bescherming van de auteursrechten, evenals deze betreffende de bescherming van databestanden, handelsnamen, merken en modellen. De bronnen en inhoud van deze door ons ontworpen website zijn onze eigendom en mogen dus niet gebruikt worden behoudens strikt persoonlijk wetenschappelijk gebruik of zoals hierboven vermeld, noch verleend aan derden. Informatie afkomstig van andere houders van intellectuele rechten wordt verspreid mits eerbiediging van de rechten van deze houders en mag dus niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Informatie door gebruikers toegevoegd

De MediQuality website staat open voor debat en verwelkomt uitgesproken opinies. Zijn evenwel verboden : (1) reacties en opinies met een publicitair karakter of (2) die een inbreuk zouden kunnen vormen op het medisch beroepsgeheim, (3) reacties of opinies met onwettelijke inhoud, evenals (4) reacties of opinies die beledigingen of scheldwoorden bevatten of die als doel hebben om vrijwillig schade toe te brengen aan derden. Het modereren van informatie door gebruikers toegevoegd gebeurt a posteriori. De moderator behoudt zich het recht voor zonder voorafgaandelijk bericht bijdragen geheel of gedeeltelijk te verwijderen die indruisen tegen onderhavige voorwaarden of naast de kwestie of onbegrijpelijk zijn, evenals eventuele spellingsfouten te verbeteren. De moderator kan ook reacties op een artikel tijdelijk of definitief blokkeren. MediQuality behoudt zich bovendien het recht voor om zonder voorafgaandelijk bericht de toegangscodes te weigeren of te laten blokkeren van elke inbreukpleger tegen de bepalingen van onderhavige voorwaarden, evenals alle inhoud in verband met deze inbreuken te laten verwijderen. Elke onwettige daad zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

U kan zich voor vragen tot wijziging of verwijdering tot ons richten via onze contactpagina.

Door informatie toe te voegen op publieke onderdelen van de site, door middel van reacties op artikels of via een discussieforum of op enige andere wijze, verleent u aan MediQuality een onherroepelijke licentie voor het gebruik, de reproductie, de wijziging en de openbare mededeling ervan op alle dragers en voor alle landen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de terbeschikkingstelling van deze website worden verzameld door de nv VMC, met zetel te Rue Emile Francqui 5 te Mont-Saint-Guibert, om de toegangscontrole tot de verschillende rubrieken mogelijk te maken, om de verspreiding van reclameboodschappen mogelijk te maken, en om studies uit te voeren aangaande het gebruik van deze website.

Deze site gebruikt Google Analytics om haar bereik en haar inhoud te verbeteren.

Deze site laat u ook toe een cookie te gebruiken om te vermijden dat u bij elk bezoek uw wachtwoord moet ingeven. Als u deze cookie niet wenst, gelieve dan het vakje « Onthoud mijn wachtwoord » niet aan te vinken.

De verzamelde gegevens kunnen overgemaakt worden aan onze partners en groepsmaatschappijen en, die deze kunnen gebruiken conform de wettelijke bepalingen terzake, onder meer voor analyse en direct marketing doeleinden. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden overgemaakt worden behoudens uw uitdrukkelijke toelating.Sommige van onze groepsmaatschappijen bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder de Verenigde Staten. Overdrachten naar landen buiten de EER worden beschermd door passende waarborgen. Wanneer de wet, een gerechtelijk bevel of een verzoek van een bevoegde autoriteit ons daartoe verplichten, of om onze rechten te vrijwaren, kunnen wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens over te maken aan verheidsinstanties, regelgevende instanties en bevoegde autoriteiten.

U kan te allen tijde informatie verkrijgen over de gegevens die wij over u bewaren en behandelen. U kan eveneens de rechtzetting of het wissen van gegevens verkrijgen. U kan dit recht uitoefenen middels schrijven vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart naar de nv Medscape Benelux, verantwoordelijke voor de verwerking, op hieronder vermeld adres.

Communicatie via e-mail

De werking van de MediQuality website berust op het geregeld versturen van nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven bevatten links naar de inhoud en diensten aangeboden door MediQuality.

MediQuality laat automatisch alle leden genieten van de diensten waarvoor zij belangstelling zouden kunnen hebben. Ieder lid beschikt over de mogelijkheid om zich voor deze diensten uit te schrijven op zijn profielpagina.

Bovendien stuurt MediQuality geregeld "Flash Info" nieuwsbrieven naar zijn leden met informatie over de werking van de website en de nieuwe diensten die aangeboden worden. De inschrijving op de website MediQuality veronderstelt dat het lid aanvaardt deze "Flash Info" berichten te ontvangen.

Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk voor alle betrekkingen tussen MediQuality en zijn leden. Er kan alleen van afgeweken worden mits een geschreven overeenkomst.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle vragen betreffende het gebruik van deze website zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Eventuele geschillen zullen aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van het arrondissement Nijvel (Nivelles, België).

MediQuality is een initiatief vanMedscape BeNeLux (In het verleden: Vancoppenolle Moreau & CY, of VMC), Rue Emile Francqui 5, B-1435 Mont-Saint-Guibert, België, BE0473.033.465, [email protected], tel: +32 (0)10 39 54 50.

MediQuality is een filiaal van de nv WebMD Health Corp., 395 Hudson Street, New York, NY 10014. WebMD heeft geen enkele band van aandeelhouderschap met de farmaceutische industrie.

Datum van laatste wijziging: 5/3/2020


Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: