Nieuws  >  COVID-19-vaccinatie: BVAS feliciteert minister Maron voor zijn voortschrijdend inzicht

COVID-19-vaccinatie: BVAS feliciteert minister Maron voor zijn voortschrijdend inzicht

BRUSSEL 04/03 - De Brusselse minister van Gezondheid Alain Maron dringt aan op een drastische omslag in de vaccinatiestrategie. Hij pleit ervoor om te vaccineren per leeftijdsgroep en niet langer voorrang te geven aan risicogroepen. BVAS verdedigt die strategie al langer omdat de selectie van risicogroepen te veel tijd kost en het medisch geheim en de privacy van patiënten bedreigt.

Leeftijd is de meest determinerende factor voor morbiditeit en mortaliteit bij Covid-19. Leeftijd is een gegeven dat objectief door elke instantie vast te stellen is en geen aanleiding geeft tot discussie onder patiëntengroepen. De strategie om risicopatiënten met comorbiditeiten prioritair uit te nodigen voor de vaccinatie daarentegen, is hopeloos complex en tijdrovend, stigmatiseert patiënten en zet aan tot schending van het medisch geheim en de privacy van patiënten.

BVAS heeft dit standpunt herhaaldelijk bepleit in persberichten en brieven aan de bevoegde ministers. Alain Maron is de eerste minister die de BVAS hierin volgt. Hij voegt daaraan toe dat huisartsen zelf hun patiënten met ernstige comorbiditeiten moeten kunnen vaccineren.
 
BVAS betreurt dat federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke voorlopig niet van plan is om het roer in dezelfde richting om te gooien. Ook zijn Vlaamse collega Wouter Beke blijft vasthouden aan de ingewikkelde vaccinatiestrategie met prioritaire uitnodiging van patiënten met bijkomend medisch risico via vaccinatiecentra.
 
Het voorstel om te vaccineren per leeftijdsgroep sluit aan op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Ook het Europese ECDC[i] en het Britse Joint Committee[ii] wijzen nu de prioritering naar bijkomend medisch risico af in de initiële fase van de vaccinatie. "Het communiceren van een dergelijke strategie en het bereiken van alle personen met een of meer voorafgaande voorwaarden kan logistiek ingewikkeld zijn of gewoon niet haalbaar," meldt het ECDC. Het Joint Committee maakt wel een uitzondering voor extreem kwetsbare jonge volwassenen. Het is ook belangrijk te melden dat tot 50% van de patiënten tussen 45 en 65 jaar met een onderliggende pathologie zoals hypertensie, diabetes of obesitas niet eens weten dat ze eraan lijden. 
 
BVAS diende bij de Raad van State een verzoek tot nietigverklaring in van het Koninklijk besluit van 24 december2020 ‘betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19'. Dat vormt een inbreuk op het medisch geheim dat artsen deontologisch en wettelijk moeten waarborgen. Artsen die vaccineren of toezicht houden op de vaccinatie, moeten persoonsgegevens doorgeven onder voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met de grondwet en de GDPR. Als ze dat doen, schenden ze het beroepsgeheim en de GDPR. Als ze dat niet doen, riskeren ze strafrechtelijke sancties ten gevolge van het KB van 24 december 2020.
 
Het KB verleent bijvoorbeeld ook toegang tot persoonlijke medische gegevens aan personen die geen arts zijn, en dat voor een periode van 30 jaar. Dit kan niet toegelaten worden. 

Het verzoek bij de Raad van State is uiteraard niet bedoeld om de vaccinatiecampagne te vertragen. Integendeel, de voorstellen zijn er steeds op gericht de strategie te vereenvoudigen en de campagne vlotter te maken en te versnellen.
 
Referenties
[i] European Centre for Disease Prevention and Control, het agentschap van de EU dat de Covid-19-pandemie monitort
[ii] Joint Committee on vaccination and immunisation (UK)
 
Aanpassing van een bericht dat door BVAS gepubliceerd werd. 

BVAS

Schrijf u gratis in

Om toegang te krijgen tot nationale en internationale medische informatie op al uw schermen.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: