Nieuws  >  Startersformaliteiten en sociaal statuut: wat jonge artsen moeten weten (deel 1/3)

Startersformaliteiten en sociaal statuut: wat jonge artsen moeten weten (deel 1/3)

BRUSSEL 08/06 - Deze maand organiseert het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), onderdeel van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), drie webinars voor afgestudeerde artsen die aan de slag gaan. Tijdens de eerste sessie voorbije dinsdag kwamen de startersformaliteiten en het sociaal statuut aan bod.

Afgestudeerde huisartsen en specialisten moeten in de allereerste plaats hun erkenning aanvragen en dit ten vroegste drie maanden voor het einde van de stage (of meteen na het indienen van het laatste stageboekje).

De aanvraag gebeurt online via www.zorg-en-aanvraag, vergezeld van een attest van inschrijving bij de Orde der artsen dat niet ouder is dan drie maanden. Een diploma of (voorlopig) attest van de universiteit is uiteraard ook noodzakelijk om de erkenning aan te vragen. ASO's moeten nog een eindattest van de coördinerende stagemeester, een eindattest per stagemeester en een wetenschappelijk artikel onder hun naam afleveren. Aanvraag van de erkenning gebeurt het best via e-mail naar [email protected], met alle documenten in slechts één pdf-file. Vervolgens buigt de Erkenningscommissie over de aanvraag.

Voorlopige accreditering

Startende artsen moeten eveneens een voorlopige accreditering aanvragen. Die accreditering is de erkenning van hun deelname aan navormingsactiviteiten en peer review-sessies (LOK's). Accreditering levert een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium op. In 2021 bedraagt dit 634,75 euro.

Geaccrediteerde artsen mogen trouwens een verhoogd honorarium voor raadpleging en bezoeken hanteren zonder wijziging van het remgeld, wat belangrijk is voor de patiënt. Uiterlijk drie maanden na de erkenning moet de aanvraag voor de voorlopige accreditering binnen zijn, die enkel elektronisch kan ingediend worden via www.riziv.be.

Wat de getuigschriften voor verstrekte hulp betreft, ook hier moet alles online gebeuren, deze keer via www.medattest.be. Verder is elektronisch voorschrijven de regel, maar het is nog mogelijk om papieren voorschriften te laten drukken om te gebruiken in de duidelijke omschreven gevallen van overmacht en bij huisbezoeken. Artsen die van plan zijn om tegen betaling onderzoek te verrichten of ingrepen/behandelingen met een esthetisch karakter ui te voeren, moeten een btw-nummer aanvragen.

Voor de uitgebreide regels rond de GDPR-privacyregeling kunnen artsen terecht bij hun beroepsvereniging. Voor de aanvraag van het ondernemersnummer - nog een verplichting - is het nodig om een ondernemingsloket naar keuze te contacteren.

Sociaal statuut en diverse premies

Artsen die van plan zijn om zich (gedeeltelijk) aan de afgesproken tarieven te houden, kunnen zich (gedeeltelijk) conventioneren. In ruil hiervoor maken ze aanspraak op het sociaal statuut voor de opbouw van een pensioen, een vervangingsinkomen bij invaliditeit en een overlijdenspremie. Als erkend arts is het mogelijk om een deel van het sociaal statuut aan te wenden voor een gewaarborgd inkomen, mocht het nog niet mogelijk zijn om een verzekering voor een gewaarborgd inkomen af te sluiten.

De aanvraag van het sociaal statuut gebeurt automatisch via de verzekeringsonderneming van de arts die dit naar het RIZIV doorstuurt. De geïntegreerde praktijkpremie is een premie om de geïnformatiseerde huisartsenpraktijk en het gebruik van diverse e-diensten en telematica te bevorderen en te ondersteunen.

Huisartsen moeten minstens zes van de tien indicatoren halen om de premie op te strijken. Aanvraag van deze premie gebeurt online via MyRiziv, waar eveneens de voorwaarden staan opgelijst en de bedragen waarop men recht op heeft. Beginnende huisartsen kunnen niet meer genieten van het Impulseofonds, dat in het leven was geroepen om huisartsen aan te moedigen zich te vestigen in zones/regio's waar er weinig aan de slag waren. Wel is er intussen de renteloze lening voor een maximumbedrag van 35.000 euro, zonder interesten en waarborgen, zonder dossierkosten voor de aanvrager en met een terugbetaling vanaf het tweede jaar en dit over vier jaar. Een premie voor kosten voor een onthaal- en administratief bediende en/of telesecretariaat kunnen huisartsen eveneens aanvragen.

Zelfstandig? Werknemer? Ambtenaar?

Voor artsen is het belangrijk onder welk statuut ze aan de slag zullen gaan, omdat elk van de drie statuten een (grote) invloed op de sociale bijdragen en op de sociale rechten die daaruit voortvloeien. Zo betaalt een arts als bediende de sociale bijdragen via de inhoudingen op het brutoloon, terwijl een zelfstandige arts elk kwartaal die bijdragen aan zijn/haar sociaal verzekeringsfonds moet betalen waarbij hij/zij verplicht is aangesloten. Zelfstandige artsen betalen eerst voorlopige bedragen voor een bepaald jaar, in het jaar X+2 volgt een herziening van die sociale bijdragen om vervolgens tot de definitieve bijdragen van het jaar X te komen. Het bedrag van de sociale bijdragen is in functie van het inkomen. De terugbetaling van kosten voor geneeskundige verzorging zijn dezelfde voor zowel zelfstandigen, werknemers en artsen die als ambtenaar aan de slag zijn.

Niet identiek is de bescherming bij arbeidsongeschiktheid, waarbij ambtenaren en werknemers toch wel beter beschermd zijn. Moederschapsverlof is voor de drie statuten volledig verschillend, waarbij ook hier weer werknemers en ambtenaren een financieel streepje voor hebben. Net als bij werkloosheid, onderbreking van de loopbaan, en pensioen.

De meeste (huis)artsen gaan echter nog altijd als zelfstandige aan de slag, ondanks de minder gunstige regeling van een aantal sociale rechten. Bij aanvang van de loopbaan is het daarom goed dat de startende (huis)arts zich hierover grondig informeert, bij een sociaal zekerheidsfonds, beroepsvereniging en desnoods boekhouder.

De twee volgende webinars van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) gaan door op maandag 7 juni en op dinsdag 15 juni, op beide avonden van 20 tot 21.30 uur.  Alle praktische informatie en inhoud van deze webinars vindt u terug op: https://www.vlaamsartsensyndicaat.be/evenement/starterswebinars-2021.

David Desmet • MediQuality

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: