Dossiers  >   Hospital Management  >  Meer duidelijkheid voor de ziekenhuizen over de modaliteiten voor de toekenning van het voorschot van 2 miljard euro

Meer duidelijkheid voor de ziekenhuizen over de modaliteiten voor de toekenning van het voorschot van 2 miljard euro

BRUSSEL 12/11 - Het koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor de toekenning van het voorschot van 2 miljard euro aan de ziekenhuizen, dat de ziekenhuissector sinds lang verwacht, werd vanochtend in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

"Dit is essentiële informatie voor de ziekenhuisbeheerders en de artsen die op het terrein de juiste beslissingen moeten kunnen nemen om het hoofd te bieden aan de financiële gevolgen van de gezondheidscrisis", benadrukt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke.

Om de continuïteit van de werking van de ziekenhuizen tijdens de gezondheidscrisis financieel te garanderen, had de federale regering dringend thesaurievoorschotten toegekend voor een totaalbedrag van 2 miljard euro: een eerste voorschot van 1 miljard euro voor de periode maart, april en mei 2020, dat eind april werd betaald, en twee voorschotten van twee keer 500 miljoen euro voor het tweede semester van 2020, die eind juli en begin oktober werden betaald.

Een enveloppe voor elk ziekenhuis

In het vandaag gepubliceerde koninklijk besluit worden de kosten en de inkomstenverliezen bepaald die daadwerkelijk door de federale ziekteverzekering zullen worden gedekt, alsook de modaliteiten voor deze financiële tussenkomst. Op basis hiervan zal elk ziekenhuis weten welk bedrag aan financiering het voor het jaar 2020 zal ontvangen.

"Onze ziekenhuisfinanciering is complex en dit besluit is het resultaat van een lang en intensief overleg met alle betrokken actoren (beheerders, artsen en ziekenfondsen). We beschikken nu over een billijk en objectief systeem dat grotendeels gebaseerd is op de mechanismen die in de adviezen worden voorgesteld", aldus Frank Vandenbroucke.

Vier posten

Meer bepaald is het bedrag dat aan elk ziekenhuis wordt toegekend uit vier posten samengesteld:

  1. Een forfait voor de bijkomende infrastructuurkosten die ten laste vallen van de federale overheid, de werkings- en personeelskosten die door de ziekenhuizen worden gedragen als gevolg van de pandemie;
  1. De financiering door de ziekteverzekering van de lopende kosten van de ziekenhuizen, met inbegrip van de uitgaven ten laste van de honoraria, die tegen 100% op basis van een "normale activiteit" gewaarborgd worden;
  1. De financiering van de bijkomende activiteiten van de zorgverstrekkers in het ziekenhuis die verband houden met COVID 19: in het bijzonder de permanentie van de spoedgevallendienst en de dienst intensieve zorg, de medische coördinatie, de ziekenhuishygiëne, de opleiding betreffende de epidemie, ...);
  1. De beschikbaarheid en de betrokkenheid van de zorgverstrekkers bij ongewone medische activiteiten van de zorgverstrekkers tijdens de gezondheidscrisis die worden gefinancierd op basis van een forfait per bed dat is voorbehouden voor COVID-patiënten.

"Naast deze bepalingen voorziet het besluit ook in een bijzondere regeling voor geneesheren-specialisten in opleiding van wie we weten dat ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd om de ziekenhuizen te helpen om het hoofd te bieden aan de crisis", onderstreept minister Vandenbroucke. "Het besluit garandeert de betaling van de basisvergoeding van de geneesheren-specialisten in opleiding, een bijkomende vergoeding van 250 euro bruto per maand voor diverse uitgaven voor alle geneesheren-specialisten in opleiding en tot slot een financiële compensatie voor alle geneesheren-specialisten in opleiding die bijkomende wacht-en weekenddiensten hebben verricht, naar prorata van deze permanenties."

Een bijkomende enveloppe van 250 miljoen

Tot slot voegt minister Vandenbroucke toe dat dit mechanisme verder zal worden versterkt om rekening te houden met de context van de tweede golf: "We hebben beslist om 250 miljoen extra aan de ziekenhuizen toe te kennen, onder meer om het verlies aan inkomsten in remgeld dat normaal gezien door de patiënten wordt betaald te dekken".

Dit besluit maakt deel uit van het arsenaal aan maatregelen waartoe is beslist om de gezondheidszorgsector tijdens de pandemie financieel te ondersteunen, waaronder de 200 miljoen euro uitzonderlijke financiële compensatie voor het ziekenhuispersoneel.

Persbericht van minister Frank Vandenbroucke

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: