Dossiers  >   Gezondheidseconomie  >  Nieuw medicomutakkoord: welke impact voor huisartsen, specialisten en artsen in opleiding?

Nieuw medicomutakkoord: welke impact voor huisartsen, specialisten en artsen in opleiding?

BRUSSEL 17/12 - Gisteravond sloten artsen en ziekenfondsen een nieuw akkoord voor één jaar. Artsen krijgen een budget van 8,89 miljard euro voor hun honoraria toegewezen, een groei van 3,58% ten opzichte van het budget 2020. Daar komen nog 358 miljoen euro voor verstrekkingen in laagvariabele zorg en 470 miljoen voor dialyse bovenop, wat het totaal op 9,72 miljard euro brengt.

Huisartsen
 
Raadplegingen, bezoeken en adviezen worden geïndexeerd met 1,01%. Het honorarium voor een GMD stijgt met 1,25% tot 32 euro. Daarnaast wordt 6,8 miljoen euro uitgetrokken voor de herwaardering van het GMD, met bijzondere aandacht voor de chronisch zieken. Hoe dit geld precies verdeeld wordt, moet de medicomut nog uitklaren.
 
Maar opgelet: aan deze 6,8 miljoen voor het GMD is een voorwaarde verbonden. De artsen moeten eerst aantonen dat ze door efficiënter te werken, vb. door het verminderen van de aangetoonde praktijkvariaties en door het meer rationeel voorschrijven van medische onderzoeken, 40 miljoen euro in andere medische verstrekkingen kunnen investeren. Het akkoord hamert op dit plan voor ‘doelmatige zorg'. 
 
Specialisten
 
Dezelfde voorwaarde van doelmatige zorg geldt eveneens voor de 5 miljoen euro die ingeschreven is voor de herwaardering van de toezichtshonoraria voor de geriaters en voor de 2 miljoen voor de raadpleging van de pneumoloog. Ook deze investeringen kunnen alleen op voorwaarde dat de 40 miljoen aan efficiëntiewinsten kunnen gerealiseerd worden.
 
Voor een hele reeks specialistische verstrekkingen is een selectieve indexering afgesproken die dicht bij de lineaire indexering van de gezondheidsindex van 1,01 % aanleunt: 0,80% voor klinische biologie en medische beeldvorming, 0,84% voor gynaecologie en toezicht. BVAS heeft erop toegezien dat het nieuwe akkoord ondersteuning biedt aan chirurgen, pediaters en andere specialismen die door Covid-19 in moeilijkheden kwamen.
 
Artsen in opleiding
 
Voor 31 maart 2021 zal de medicomut in overleg met de verenigingen van ASO's en HAIO's een transparante financiering uitwerken om komaf te maken met het sociale onrecht dat de artsen in opleiding al jarenlang ervaren, de laatste maanden nog geaccentueerd door de Covid-crisis. De medicomut zal hiervoor samenwerken met de Nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen. Sinds kort is Jo De Cock voorzitter van beide overlegorganen.
 
Telegeneeskunde
 
In afwachting van een duidelijk en eenvoudig wettelijk kader blijven de tijdelijk toegepaste honoraria gehandhaafd. De hervorming van de nomenclatuur, een ander stokpaardje van BVAS, wordt versneld.
 
Het nieuwe akkoord staat ten slotte ook in het teken van administratieve vereenvoudiging, een hardnekkig probleem dat in volle Covid-crisis nog eens extra op scherp werd gesteld. Een bijzondere werkgroep krijgt de opdracht om tegen 31 maart 2021 concrete voorstellen te formuleren om onder meer de attesten arbeidsongeschiktheid uniform te maken en ziekteattesten voor korte termijn terug te dringen.
 
Reactie
 
Vandenbroucke is tevreden met het nieuwe medicomutakkoord, hij onthoudt de aandacht voor kwetsbare groepen, de verdere ontwikkeling van geïntegreerde zorg en de versterking van het GMD. Hij onderlijnt ook het belang van de versnelling van de hervorming van de nomenclatuur, de noodzakelijke hervormingen inzake supplementen en de initiatieven voor een rationeel gebruik van geneesmiddelen. Tenslotte vindt hij meer aandacht voor artsen in opleiding een zeer goede zaak.

BVAS, Kabinet van Minister Frank Vandenbroucke, Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: