Dossiers  >   Hospital Management  >  Aanpassing van het stagecontract van assistenten: "19 mei is de deadline"

Aanpassing van het stagecontract van assistenten: "19 mei is de deadline"

Opinie

BRUSSEL 23/04 - Sinds bijna een jaar wordt in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, onder voorzitterschap van Jo De Cock, onderhandeld over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de assistenten en over de harmonisatie van hun contract. Dinsdag hebben de ziekenhuisfederaties een voorstel gedaan voor de aanpassing van het stagecontract van de assistenten, maar dat botste op heel wat weerstand en zorgde voor veel frustratie.

De relatie tussen assistenten en ziekenhuizen staat al vele jaren onder spanning. Assistenten hebben te maken met uitputtende werkroosters en zijn overgeleverd aan de goodwill van hun stagemeester. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding VASO en de CIMACS (Interuniversitaire vereniging van Franstalige assistenten in opleiding) ijveren sinds jaar en dag voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van assistenten.

Dinsdag hebben de ziekenhuisfederaties een voorstel gedaan voor de aanpassing van het stagecontract van de assistenten.

Reacties

Dr. Jean-Michel Mot, woordvoerder van de CIMACS, reageert verbolgen. "Ten eerste stellen de ziekenhuisfederaties geen arbeidsovereenkomst voor, hoewel ziekenhuizen onze werkgevers zijn. Hun voorstel is allesbehalve een win-win: er is geen controle op het aantal gewerkte uren, het opleidingsaspect van de stage wordt beperkt, overuren zijn onbetaald als je minder dan 60 uur per week werkt, enz. Bovendien valt een assistent bij ziekte vanaf de eerste dag ten laste van de ziekenfondsverzekering, in plaats van een gegarandeerd maandsalaris te ontvangen, zoals dat het geval is bij de Belgische werknemers."

"We hebben het gehad met de praatjes van de vertegenwoordigers van ziekenhuizen of artsensyndicaten, die beweren dat een correcte vergoeding van de werkuren van assistenten te veel zou kosten. We willen geen smoesjes meer horen dat de werkuren niet worden vergoed omdat ze de wettelijk opgelegde maxima overschrijden. We aanvaarden niet meer dat achterhaalde tradities en geldbejag van de ziekenhuizen voorgaan op de gezondheid van assistenten in opleiding. En als wij 80 uur per week werken, zal dat een negatief effect hebben op de kwaliteit van de zorg. "  Zie zijn recent opiniestuk.

"We gaan nu aan tafel met de Franstalige assistenten, een staking is niet uitgesloten. Vanavond komen wij op het nieuws, in een uitzending waar ook artsensyndicaten en ziekenhuisdirecties aanwezig zullen zijn. U hoort nog van ons. "

Zelfde reactie bij bij kandidaat-specialist Antoine Dumont. "De memo van de ziekenhuisfederaties lijkt op een compilatie van de slechtst mogelijke praktijken binnen de muren van een ziekenhuis: geen vergoeding voor wachtdiensten, geen controle op het aantal gepresteerde uren,  geen uitbetaling van overuren als je minder dan 60 uur per week werkt, vermindering van het aantal vrije dagen .In het licht van dit flagrant gebrek aan respect voor de assistenten, moeten wij een antwoord formuleren en in actie schieten."

Dr. Jonas Brouwers (voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding, VASO): "Voor de VASO moeten tegen 1 augustus 2021  alle assistenten in ziekenhuizen onder hetzelfde contract werken. De modaliteiten van dat contract moeten tegen dan bij wet geregeld zijn. De deadline voor het bepalen van die modaliteiten is al verschillende keren verschoven en ligt nu vast op 19 mei 2021. Het overleg met de artsensyndicaten en ziekenhuizen dat dinsdag plaatsvond, liet niet toe om veel vooruitgang te maken. Vanuit het VASO hadden wij een klein jaar geleden nochtans een concreet voorstel gedaan, dat ons haalbaar leek zonder al te veel extra kost of inspanning voor de ziekenhuizen. Daar is spijtig genoeg geen gehoor aan gegeven."

Brouwers: "Het is aan de overheid om extra financiering vrij te maken zodat de ziekenhuizen de assistenten op een correcte manier kunnen vergoeden. Dat is een van de punten waar het schoentje momenteel blijft knellen. Op dit ogenblik blijft een assistent een goedkope werkkracht met een apart statuut dat dateert uit de jaren ‘80. Iedereen erkent dat dit niet houdbaar is."

"In de zomer werd een constructief voorstel van de artsensyndicaten op tafel gelegd, maar ook daar werd niet op verder gewerkt. Dit dossier sleept al veel te lang aan, het is aan de artsensyndicaten en de ziekenhuizen om nu samen een akkoord te bereiken. We verwachten van hen dat zij met een nieuw, sterk signaal komen."

"Voor ons is het meer dan vijf voor twaalf. Wij hebben lang genoeg gewacht en steeds een constructieve houding aangenomen en blijven praten. Ons geduld mag niet opraken. Wat nu zal volgen, is een gezamenlijk voorstel van de FOD Volksgezondheid/Werkgelegenheid dat wij op 5 mei verder zullen bekijken. Die vergadering zal heel bepalend zijn voor ons. Tegen 19 mei moeten we gezamenlijk landen. Lukt dat niet tegen die datum, dan ligt de bal in het kamp van minister Vandenbroucke. Dan is het aan hem om een KB uit te werken waardoor alle kandidaat-specialisten tegen 1 augustus onder hetzelfde contract werken. "


Een reactie van Zorgnet-Icuro was er nog niet. Wel van Yves Smeets, directeur-generaal van de ziekenhuisfederatie Santhea. "De assistenten van vandaag doen moeilijk. Er zijn vele generaties voor hen geweest die in soms veel slechtere omstandigheden hebben gewerkt. Het voorstel (voor de aanpassing van het stagecontract van de assistenten) is slechts een eerste versie voor de onderhandelingen. De overheid moet de handen uit de mouwen steken om (een correcte) financiering van de stages te garanderen." Een reactie die niet in goede aarde viel bij de assistenten...

BVAS steunt de assistenten
 
"Het voorstel van de ziekenhuisfederaties kan op bitter weinig begrip rekenen van de twee verenigingen van kandidaat-specialisten. BVAS steunt de jonge collega's. Het voorstel van de ziekenhuisfederaties is onaanvaardbaar en zelfs op het randje van de provocatie."
 
Het ontwerp van overeenkomst is namelijk een stap achteruit voor de ASO's. Bij ziekte zouden ze vanaf de eerste dag aangewezen zijn op een uitkering van het ziekenfonds. Het aantal vakantiedagen ligt lager dan waar ze nu recht op hebben. Het voorstel van de ziekenhuisfederaties maakt ook geen onderscheid tussen oproepbare, slapende of andere wachtdiensten. Overuren worden aan 110% geremunereerd voor wie meer dan 60 uur per week presteert. 

Het ontwerp van overeenkomst voorziet geen duidelijke scheiding van de werkgevers- en opleidingsrol waar de ASO's al geruime tijd op aandringen. "VASO en CIMACS hebben redenen te over om dit provocatieve voorstel af te wijzen", besluit de BVAS. 
 

MediQuality biedt haar leden de mogelijkheid hun mening te uiten over actuele en/of medische kwesties. Deze opinies weerspiegelen de persoonlijke mening van hun auteur en vallen onder diens verantwoordelijkheid.

Sabine Verschelde • MediQuality

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: