Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2022

Ingangsdatum : 1 augustus 2022

Om het oude Gebruiksvoorwaarden voor gebruikers te bekijken, klik hier.

Doelstelling

MediQuality is een online dienst met als doel de gemeenschap van gezondheidsprofessionals in België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk socio-professionele en medische informatie te verstrekken evenals een geheel van instrumenten en diensten van nut voor het uitoefenen van beroep.

Mediquality maakt deel uit van het Medscape-netwerk en wordt beheerd door Medscape BeNeLux SA. Deze gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van de websites, mobiele applicaties en andere bronnen die worden aangeboden door WebMD LLC en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Medscape BeNeLux SA (gezamenlijk aangeduid als ‘WebMD’, ‘ons’, ‘wij’ en ‘onze’) die zijn bedoeld voor gebruik door zorgverleners, die wij het ‘Medscape-netwerk’ noemen, inclusief de gepersonaliseerde informatie en services die voldoen aan de behoeften en interesses van gebruikers van het Medscape-netwerk, zoals medisch nieuws, referentie-inhoud, klinische hulpmiddelen, applicaties, gesponsorde programma's, advertenties, e-mailcommunicatie, permanente medische educatie, mogelijkheden voor marktonderzoek en discussieforums (gezamenlijk de ‘Diensten’). U kunt altijd de recentste versie van deze Voorwaarden bekijken door op de link Gebruiksvoorwaarden te klikken onder aan elke pagina van een eigendom van het Medscape-netwerk. Merk op dat deze Voorwaarden niet van toepassing zijn op onze eigendommen en diensten die een link weergeven naar verschillende gebruiksvoorwaarden. In het geval dat we het Medscape-netwerk uitbreiden door onze overname van een ander bedrijf en/of zijn eigendommen, kan dat bedrijf zijn eigenschappen exploiteren onder zijn eigen gebruiksvoorwaarden die toegankelijk zijn via een link op dergelijke eigendommen totdat we zijn praktijken integreren met de onze, op welk punt een link naar deze Voorwaarden zal worden getoond op zijn eigendommen. Door de Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden, ongeacht of u een geregistreerd lid van het Medscape-netwerk bent of niet. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten en vormen een bindende juridische overeenkomst die we tegen u kunnen afdwingen in geval van een overtreding. Gebruik de Diensten niet als u niet akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden!

Accountregistratie

U moet een account registreren bij het Medscape-netwerk om toegang te krijgen tot alle Diensten. Registratie vereist dat u ons uw naam, e-mailadres, beroep, specialiteit en andere informatie verstrekt die in het registratieformulier is aangegeven (‘Registratie-informatie’), en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord selecteert dat aan uw account zal worden gekoppeld. U stemt ermee in dat uw registratiegegevens waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en dat u uw registratiegegevens zo nodig bijwerkt zodat deze waar, nauwkeurig, actueel en volledig blijft. We zullen mogelijk proberen de juistheid van de door u verstrekte registratiegegevens te verifiëren en indien nodig bijwerken. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Medscape--netwerkaccount en u mag een andere persoon niet toestaan uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account. Als u van mening bent dat de beveiliging van uw accountgegevens is aangetast, moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord onmiddellijk wijzigen via de functie Accountinstellingen of ons op de hoogte brengen en dan zullen wij u helpen. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw accountgegevens.

Toegankelijkheid Van De Site

Wij doen al het mogelijke om de website 24 uur op 24 toegankelijk te houden, behoudens geprogrammeerde onderbrekingen. Evenwel kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een gebeurlijke dienstonderbreking, zelfs als deze tot verlies van gegevens zou leiden.

Gebruik Van De Diensten

De Diensten zijn bedoeld voor artsen en andere zorgverleners. Door de Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u het recht, de bevoegdheid en de capaciteit hebt om in te stemmen met en zich te houden aan deze Voorwaarden en dat het u niet is verboden de Diensten of een deel daarvan te gebruiken.

De informatie en hulpmiddelen die we beschikbaar stellen via de Diensten worden alleen voor educatieve en informatieve doeleinden verstrekt. Hoewel we hopen dat u de Diensten nuttig vindt voor u als zorgverlener, zijn ze op geen enkele manier bedoeld als diagnostische service of platform, om zekerheid te bieden met betrekking tot een diagnose, om een bepaald product of therapie aan te bevelen of om op een andere manier het klinische oordeel van een gekwalificeerde zorgverlener te vervangen. U stemt ermee in dat u de Diensten niet zult gebruiken met de bedoeling om enige vorm van arts/patiëntrelatie te creëren, bijvoorbeeld om gebruikers te diagnosticeren of te behandelen. U bent als enige verantwoordelijk voor het evalueren van de informatie verkregen uit de Diensten en voor uw gebruik of misbruik van dergelijke informatie in verband met uw behandelbeslissingen of anderszins. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw naleving van alle wetten en normen van professionele praktijk die op u van toepassing zijn en op de geneeskundepraktijk of andere relevante gezondheidsberoepen.

Niettegenstaande wat hierin wordt vermeld, bent u mogelijk onderworpen aan bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden in verband met het rechtsgebied waarin u de geneeskunde of een ander beroep uitoefent. We geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de wettelijke naleving van de Diensten of de Medscape-netwerkinhoud en u bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw rechtsgebied, met betrekking tot uw gebruik en misbruik van de Diensten en de Medscape-netwerkinhoud. We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het Medscape-netwerk, de Diensten en de Medscape-netwerkinhoud te beperken tot elke persoon, geografische regio of jurisdictie die we wensen.

Als u een consument bent die ervoor kiest om toegang te krijgen tot de informatie op professioneel niveau die beschikbaar is gesteld via de Diensten, moet u niet op die informatie vertrouwen als professioneel medisch advies of de Diensten gebruiken als vervanging voor een relatie met uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener. Voor medische problemen, waaronder beslissingen over medicijnen en andere behandelingen, moeten consumenten altijd hun arts raadplegen of, in ernstige gevallen, onmiddellijk medische hulp inroepen.

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, krijgt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de Diensten te gebruiken en om de informatie en materialen te bekijken die beschikbaar zijn gesteld via de Diensten, inclusief Gebruikersinhoud, zoals hieronder gedefinieerd (‘Medscape--netwerkinhoud’), uitsluitend voor uw persoonlijk en professioneel gebruik. U mag de Diensten, de Medscape-netwerkinhoud of de Medscape-netwerkeigendommen niet gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, afgeleide werken ervan maken, distribueren, licentiëren, verkopen, overdragen, publiekelijk vertonen, openbaar uitvoeren, verzenden, streamen, uitzenden of anderszins exploiteren, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan ons en onze respectieve licentiegevers, voor zover van toepassing.

Het Medscape-netwerk kan links bevatten naar websites van derden of bronnen die geen deel uitmaken van het Medscape-netwerk. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze websites en bronnen, inclusief maar niet beperkt tot hun beschikbaarheid of de inhoud en informatie die ze bieden. Het opnemen in het Medscape-netwerk van bronnen van derden, inclusief links naar websites van derden, betekent niet dat wij deze bronnen goedkeuren.

U stemt ermee in dat u geen van de volgende activiteiten zult ondernemen in verband met uw gebruik van de Diensten:

 • kopregels maken of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de Diensten wordt verzonden te verbergen;
 • een Medscape-netwerksite of Medscape-netwerkapp, of een onderdeel daarvan, of WebMD of het handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van Medscape, zonder de schriftelijke toestemming van WebMD of Medscape, indien van toepassing, gebruiken, tonen, spiegelen of omlijsten;
 • kennisgevingen over auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten in het Medscape-netwerk verwijderen, inclusief die van WebMD of Medscape en een van hun respectieve licentiegevers;
 • inbreuk maken op of gebruik maken van een van onze merken, logo's handelsmerken of andere handelsmerken in een bedrijfsnaam, e-mail, URL of andere context, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door WebMD of Medscape, voor zover van toepassing;
 • pogingen doen om elke beschermende technologische maatregel in verband met de Diensten te omzeilen;
 • pogingen doen om toegang te krijgen tot of te zoeken naar eigendommen van Medscape-netwerk of inhoud daarin door het gebruik van een motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (inclusief scripts, bots, spiders, scraper, crawlers, dataminingtools en dergelijke) anders dan via software die algemeen verkrijgbaar is via webbrowsers;
 • kettingbrieven, piramideschema's, advertenties of spam posten, uploaden, verzenden of anderszins verspreiden;
 • uw relatie met een andere persoon of entiteit nabootsen of anders voorstellen;
 • informatie over anderen achterhalen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen;
 • de Diensten of de bijbehorende computer- of technische leveringssystemen onderbreken of verstoren;
 • de toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief, zonder beperking, het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming, spamming of mailbombardementen op een Medscape-netwerksite of een Medscape-netwerkapp;
 • de privacy van een andere gebruiker niet respecteren. Dit omvat het onthullen van het wachtwoord van een andere gebruiker, telefoonnummer, adres, instant messenger-ID of adres of andere persoonlijk identificeerbare informatie; of
 • enig eigendom van Medscape-netwerk, de Diensten of enige Medscape-netwerkinhoud gebruiken op een manier die niet is toegestaan door deze Voorwaarden.

We zijn gerechtigd (maar niet verplicht) om het volgende te doen zonder kennisgeving:

 • inzendingen van gebruikersinhoud opnemen of vooraf screenen naar openbare ruimtes binnen het Medscape-netwerk;
 • uw gebruik van de Diensten onderzoeken zoals wij geschikt achten, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, overheidsverzoeken of juridische procedures;
 • gebruikersinhoud verwijderen die volgens ons niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden;
 • uw toegang tot het Medscape-netwerk beëindigen als wij vaststellen dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden; en
 • Medscape-netwerkinhoud bewerken.
Controle van de informatie

De op deze site voorgestelde informatie is bestemd voor gezondheidsbeoefenaars. Deze informatie heeft als enig doel u te helpen bij de uitoefening van uw beroep maar kan in geen geval uw eigen oordeel noch uw relaties met uw patiënten vervangen.

De informatie verstrekt op deze website, en meer bepaald de medische informatie, verwijst naar de betreffende bron. Onze belangrijkste informatiebronnen zijn: Reuters Health Medical Professional News, persagentschappen (Belga, AFP, DPA, AP…), officiële Belgische and internationale bronnen (KCE, CBIP/BCFI, CSS/HGR, INAMI/RIZIV, FNRS, CNRS, INSERM, CEBAM…).

De datum en de bronvermelding van de verstrekte gegevens op de website zal u medegedeeld worden, en waar mogelijk zal een hyperlink u naar deze bron doorverbinden. U dient zich daarbij te onderwerpen aan de aansprakelijkheidsregels toepasselijk op de websites waarnaar u doorverbonden wordt, waarbij u afziet van ieder geding of beroep tegen ons.

Alle informatie op deze site wordt met de grootste zorg voorbereid, en maakt het voorwerp uit van een verificatie door onze journalisten voor publicatie. Het komt u echter toe zelf deze informatie te evalueren waarvan wij u de juistheid niet absoluut kunnen waarborgen. Wij manen u dus aan tot de voorzichtigheid die vereist is bij de uitoefening van uw beroep en bij het gebruik van de informatie die op deze website verstrekt wordt.

Indien een verstrekte informatie u onjuist of onvolledig lijkt, staat het u vrij dit op de website te melden (bijvoorbeeld door het posten van een reactie), of door onze redactie te contacteren:

Verantwoordelijken voor de medische informatie

Dr. Eric Mertens

Medisch Directeur
Arts - Medisch journalist
Verantwoordelijke voor de socio-professionele actualiteit (Luxemburg)
Verantwoordlijke Topic Centers

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever is: Pierre de Nayer, CEO, Medscape BeNeLux , Rue Emile Francqui 5, B-1435 Mont-Saint-Guibert.

Reclame

Deze site wordt gefinancierd door middel van reclamecampagnes onder de vorm van banners. Deze worden voorafgegaan door de vermelding « Reclame ». Bovendien kunnen bepaalde delen van de site gewijd zijn aan inhoud van derden. In voorkomend geval zijn deze delen duidelijk als dusdanig onderscheiden. Onze redactie is vrij en onafhankelijk van elke commerciële invloed.

Externe links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, informatie, producten en diensten die aangeboden worden op websites van derden die bereikbaar zijn via een hyperlink vermeld op onze website.

Informatie die u beschikbaar maakt via de Diensten

Bepaalde Diensten stellen gebruikers in staat inhoud in te dienen die, zonder beperking, tekst, afbeeldingen, foto's, figuren, grafieken, grafische afbeeldingen, rapporten, gegevens en geluid kan bevatten (‘Gebruikersinhoud’). Gebruikersinhoud bevat geen registratie-informatie. Wanneer u Gebruikersinhoud indient via de Diensten, verleent u ons automatisch een eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare (via meerdere lagen) licentie voor distributie, verzending, kopie, hosting, openbaar weergeven en uitvoeren, citeren, indexeren, taggen, wijzigen, aanpassen, verkopen, afgeleide werken ervan te maken en anderszins dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren in alle media, vormen of formaten die nu bekend of hierna ontwikkeld zijn, zowel binnen als buiten het Medscape-netwerk, voor elk doel dat consistent is met het Mediquality-privacybeleid. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u via de Diensten indient. U verklaart en garandeert dat u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Gebruikersinhoud of dat u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en releases die nodig zijn om ons de rechten op dergelijke Gebruikersinhoud te verlenen zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden.

U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Gebruikersinhoud die u via de Diensten beschikbaar stelt, voldoet aan de toepasselijke wetgeving, inclusief maar zonder beperking die met betrekking tot privacy en ook de beste klinische en ethische praktijken. Voordat u Gebruikersinhoud bij de Diensten indient, moet u alle informatie verwijderen die een persoon identificeert of redelijkerwijs de identificatie van een persoon mogelijk maakt, bijvoorbeeld naam, e-mailadres, sofinummer, verzekeringsnummer of enig ander uniek identificatienummer, biometrische identificatiemiddelen, gezichtsfoto's, foto's van identificatiekenmerken zoals tatoeages of littekens. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele claims die voortvloeien uit uw nalaten om Gebruikersinhoud die u via de Diensten indient niet-identificeerbaar te maken.

U stemt ermee in dat u de Diensten niet zult gebruiken om Gebruikersinhoud beschikbaar te stellen:

 • waarvoor u niet het recht hebt hem beschikbaar te stellen onder een contractuele of fiduciaire overeenkomst of wet;
 • die inbreuk maakt op, misbruik maakt van of in strijd is met het patent, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, of publiciteits- of privacyrechten;
 • die resulteert in de schending van toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) of enige andere toepasselijke privacywetgeving;
 • die onwettig, schadelijk, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, smadelijk, aanstootgevend of gênant is voor een andere persoon of entiteit;
 • die discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of kwaad jegens een individu of groep bevordert;
 • die illegale activiteit bevordert;
 • die frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is;
 • die een zakelijke advertentie of uitnodiging vormt; of
 • die virussen of andere schadelijke computercode bevat die zijn ontworpen om het gebruik van computersoftware of -hardware te onderbreken, vernietigen of beperken.
Eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat het Medscape-netwerk en alle software die wordt gebruikt in verband met het Medscape-netwerk (‘Software’) bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele-eigendoms- en andere wetten. Verder erkent en stemt u ermee in dat de Medscape-netwerkinhoud wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving of zoals geautoriseerd door ons of de toepasselijke licentiegever, stemt u ermee in om het Medscape-netwerk, de Medscape-netwerk -inhoud of de software, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren, uit te zenden, uit te voeren, openbaar te maken, afgeleide werken ervan te maken of te ‘schrapen’ voor commercieel of enig ander doel. Elk gebruik van het Medscape-netwerk of de Diensten dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Voorwaarden is een inbreuk op deze Voorwaarden en kan een inbreuk vormen op onze intellectuele eigendomsrechten en die van derden.

U mag via de Diensten de online aangeboden informatie bekijken, afzonderlijke artikelen naar uw computer of mobiele apparaat downloaden om later te lezen of een kopie van een artikel voor uzelf afdrukken. U mag geen copyrightkennisgevingen verwijderen van onze materialen. U stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang te krijgen tot de Diensten dan via de interface die door ons wordt verstrekt voor gebruik bij toegang tot de Diensten.

Privacybeleid

Het privacybeleid van Mediquality biedt informatie over onze garing, gebruik en bekendmaking van informatie over gebruikers van de Diensten. Door toegang tot en gebruik van de Diensten gaat u akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid en erkent en gaat u ermee akkoord dat het Privacybeleid een integraal onderdeel van deze Voorwaarden vormt.

Omgaan met derde partijen

Uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van adverteerders of andere derde partijen gevonden op of via de Diensten, inclusief verzoeken om en levering van goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties, verlopen uitsluitend tussen u en een dergelijke derde partij. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de introductie van dergelijke derden via de Diensten.

Wetten die deze Overeenkomst regelen

Alle vragen betreffende het gebruik van deze website zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Eventuele geschillen zullen aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van het arrondissement Nijvel (Nivelles, België).

MediQuality is een initiatief vanMedscape BeNeLux (In het verleden: Vancoppenolle Moreau & CY, of VMC), Rue Emile Francqui 5, B-1435 Mont-Saint-Guibert, België, BE0473.033.465, [email protected], tel: +32 (0)10 39 54 50.

MediQuality is een filiaal van de nv WebMD Health Corp., 395 Hudson Street, New York, NY 10014. WebMD heeft geen enkele band van aandeelhouderschap met de farmaceutische industrie.

Beëindiging en aanpassing

U gaat ermee akkoord dat we, onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, de Diensten (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent kunnen beëindigen of uw account verwijderen en alle Gebruikersinhoud die u via de Diensten beschikbaar hebt gesteld, met of zonder kennisgeving kunnen verwijderen, om een van de volgende redenen (die niet als exclusief bedoeld zijn): (a) inbreuken op of schendingen van deze Voorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u, (d) beëindiging of materiële wijziging van de Diensten (of enig onderdeel daarvan), (e) technische of beveiligingskwesties of -problemen, (f) langere perioden van inactiviteit, en/of (g) uw betrokkenheid bij frauduleuze of illegale activiteiten. U stemt ermee in dat alle beëindigingen wegens reden naar ons goeddunken worden gedaan en dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw account of toegang tot de Diensten.

Disclaimer

HET MEDSCAPE-NETWERK, DE EIGENDOMMEN, DE DIENSTEN EN DE INHOUD VAN MEDSCAPE--NETWERK WORDEN GELEVERD ‘ZOALS ZE ZIJN’, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET, IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONGESTOORD GENOT OF NIET-SCHENDING, EN ENIGE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE BEDRIJFSVOERING OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GARANDEREN WIJ NIET DAT HET MEDSCAPE-NETWERK, DE DIENSTEN OF DE MEDSCAPE-INHOUD AAN UW VEREISTEN VOLDOEN OF ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEVEN WIJ GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN INHOUD VERKREGEN VIA DE DIENSTEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BIEDT GEEN INFORMATIE DIE VIA DE DIENSTEN OF DOOR ONS IN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE VORM WORDT GELEVERD, ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERONDER WORDT GEGEVEN. UW VERTROUWEN IN DE INHOUD VERKREGEN OF GEBRUIKT DOOR U VIA DE DIENSTEN IS ALLEEN OP EIGEN RISICO. U BENT ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR AL UW COMMUNICATIE EN INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS VAN HET MEDSCAPE-NETWERK. U BEGRIJPT DAT WE GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR HET SCREENEN VAN EEN GEBRUIKER VAN HET MEDSCAPE-NETWERK, NOCH CONTROLEREN WIJ OF ZIJN WE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GEBRUIKERSINHOUD. WIJ GEVEN GEEN MEDISCH ADVIES EN WIJ GEVEN GEEN AANBEVELINGEN OVER OF BEVORDEREN GEEN SPECIFIEKE PRODUCTEN, PRODUCT¬-GEBRUIKERS, BEHANDELINGEN, TESTS, ARTSEN, ZORGBEROEPEN OF MENINGEN.

Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is in geen geval een van ons of onze respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, agenten, sponsors, licentiegevers of enige andere persoon of entiteit betrokken bij het creëren, ontwikkelen of leveren van het Medscape-netwerk, de Diensten of de Medscape-netwerkinhoud aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, incidentele en gevolgschade, persoonlijk letsel/onrechtmatige dood, gederfde winst of schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden of het gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik het Medscape-netwerk, de Diensten of de Medscape netwerkinhoud, of uit communicatie of interacties met andere personen met wie u communiceert of communiceert als gevolg van uw gebruik van de Diensten, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, hetzij of wij, onze licentiegevers, onze leveranciers of derden die bij de Diensten worden genoemd, op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij, onze licentiegevers, onze leveranciers of derden die in de Diensten worden genoemd, niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel, inclusief overlijden, veroorzaakt door uw gebruik of misbruik van de Diensten of enige informatie die via de Diensten wordt verstrekt. Eventuele claims in verband met uw gebruik van de Diensten moeten worden ingediend binnen een (1) jaar na de datum van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot een dergelijke actie. Rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden zijn exclusief en beperkt tot die welke uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn voorzien. De hierboven uiteengezette beperkingen van schadevergoeding zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen u en ons.

Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om elk van ons en onze respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijk juridisch en boekhoudkundige vergoedingen die voortvloeien uit of waarvan wordt beweerd dat deze het gevolg zijn van uw toegang tot of gebruik van het Medscape-netwerk, de Diensten en de Medscape-netwerkinhoud of uw schending van deze Voorwaarden.

Kennisgevingsprocedures, verwijderingsprocedures en copyright agent

Als u te goeder trouw gelooft dat alle materialen binnen het Medscape-netwerk inbreuk maken op uw auteursrecht, kunt u verwijdering van die materialen (of toegang daartoe) aanvragen door contact op te nemen met onze auteursrechtagent (hieronder aangegeven) en de volgende informatie te verstrekken:

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u wordt geschonden. Beschrijf het werk en neem waar mogelijk een kopie of de locatie (bijvoorbeeld URL) van een geautoriseerde versie van het werk op.
 • Identificatie en locatie van het materiaal dat volgens u inbreuk maakt. Beschrijf het materiaal en geef ons de URL of andere relevante informatie waarmee we het materiaal kunnen vinden.
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres.
 • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de klacht over het gebruik van het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u aangeeft dat u ‘op straffe van meineed’ de auteursrechteigenaar bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.
 • Een handtekening of het elektronische equivalent van de auteursrechthebbende of gemachtigde vertegenwoordiger.

Onze agent voor auteursrechtkwesties met betrekking tot deze website is als volgt:

WebMD LLC
Attn: Designated Copyright Agent
1201 Peachtree Street, NE
400 Colony Square, Suite 2100
Atlanta, Georgia 30361
[email protected]
Of bel naar: 866-788-3097


Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de Diensten, de Medscape-netwerkinhoud of deze Voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, stop te zetten of te beëindigen. Als we deze Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we dergelijke wijzigingen binnen het Medscape-netwerk melden. Door toegang te blijven houden tot de Diensten of deze te gebruiken nadat we deze Voorwaarden hebben gewijzigd, stemt u ermee in gebonden te zijn door de gewijzigde Voorwaarden. Als de gewijzigde voorwaarden niet acceptabel zijn voor u, stemt u ermee in om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het Medscape-netwerk en de Diensten.

Volledige overeenkomst

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in een bepaalde ‘juridische kennisgeving’ op de website, vormen deze voorwaarden (inclusief het privacybeleid van het Medscape-netwerk) de volledige overeenkomst tussen u, WebMD en Medscape met betrekking tot uw gebruik (en eerder gebruik) van het Medscape-netwerk en de bijbehorende Diensten en Medscape-netwerkinhoud.

Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen WebMD, Medscape en u met betrekking tot het Medscape-netwerk en de Diensten, en deze Voorwaarden overtreffen en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen WebMD, Medscape en u met betrekking tot het Medscape-netwerk en de Diensten.

Toewijzing

U mag deze Voorwaarden niet van rechtswege of anderszins toewijzen of overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging van u om deze Voorwaarden toe te wijzen of over te dragen zonder dergelijke toestemming is nietig en heeft geen uitwerking. We kunnen deze Voorwaarden naar eigen goeddunken zonder beperking toewijzen of overdragen. Behoudens het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend en komen ze ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Verder kan ieder van ons de rechten uitoefenen die in deze Voorwaarden worden beschreven.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen of andere mededelingen die hieronder zijn toegestaan of vereist, inclusief die betreffende materiële wijzigingen in deze Voorwaarden, zullen schriftelijk worden opgesteld en verstrekt: (i) door ons via e-mail (in elk geval naar het e-mailadres dat is opgenomen in uw Registratie-informatie); of (ii) door berichten binnen het Medscape-netwerk. Voor kennisgevingen per e-mail wordt de datum van ontvangst beschouwd als de datum waarop een dergelijke kennisgeving wordt verzonden.

Geen afstandsverklaring

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand in van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden zal de uitoefening door een van de partijen van een van haar rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins.

Voortbestaan

Alle bepalingen van deze Voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van uw Medscape-netwerkaccount, behalve uw licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten en de Medscape-inhoud.

Contact met ons

Als u vragen hebt over de Diensten of deze Voorwaarden, of als u feedback wilt geven, neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Door feedback en suggesties in te dienen, verleent u een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke en royaltyvrije licentie voor alle intellectuele eigendomsrechten die u mogelijk in uw feedback en suggesties hebt om de Diensten te verbeteren.

Om veiligheidsredenen is uw browser niet compatibel met onze site

We raden u aan een van de volgende browsers te gebruiken: